For Peace To Exist In Our World ...

For Peace To Exist In Our World ...

For peace to exist in our world,

Để hòa bình tồn tại trong thế giới của chúng ta,

Peace needs to come from my heart and thoughts first.

Bình yên cần phải đến từ trái tim và suy nghĩ của tôi trước tiên.

For joy to exist in our world,

Để niềm vui tồn tại trong thế giới của chúng ta,

Joy needs to come from my heart and thoughts first.

Niềm vui cần phải đến từ trái tim và suy nghĩ của tôi trước tiên.

For compassion to exist in our world,

Để lòng từ bi tồn tại trong thế giới của chúng ta,

Compassion needs to come from my heart and thoughts first.

Lòng từ bi cần phải xuất phát từ trái tim và suy nghĩ của tôi trước tiên.

For life to exist freedom from pain, anger, and destruction,

Để cuộc sống tồn tại tự do khỏi khổ đau, tức giận và hủy diệt,

The power of love needs to be built from within myself first.

Sức mạnh tình yêu trước hết cần được xây dựng từ bên trong bản thân mình.

It is myself who needs to change first before speaking of others.

Chính bản thân tôi là người cần thay đổi trước khi nói đến người khác.

Let myself be raised in the highest frequency of universal love.

Hãy để bản thân tôi được nuôi dưỡng trong tần số cao nhất của tình yêu phổ quát.

Let my lower human thoughts be healed and transformed.

Hãy để những suy nghĩ thấp kém của tôi được chữa lành và chuyển hóa.

Call in the Sacred Violet Flame of Blue Star Divine Love Element Angel.

Kêu gọi Ngọn lửa tím thiêng liêng của Blue Star Divine Love Element Angel.

Let all be forgiven from the past, present, and future lifetimes.

Nguyện tất cả đều được tha thứ từ những đời quá khứ, hiện tại và tương lai.

Allow Universal Love to flow in greater love and light.

Hãy để Tình yêu Phổ Quát tuôn chảy trong tình yêu và ánh sáng lớn lao hơn.

 

- Written by Viva Starlove, Melbourne Australia, 27th Jan 2024

Quay lại blog

Để lại bình luận

Xin lưu ý, bình luận cần được phê duyệt trước khi được đăng.